[UA] [Ravencrest] Ukrainian Casual Guild <ABABAGALAMAGA>

Українська гільдія “ABABAGALAMAGA” розпочинає набір до своїх лав. Ми шукаємо чемних та доброзичливих людей які б мали бажання стати частиною нашої спільноти.

Отже, трохи про нас:

Ми - казуальна гільдія сімейного типу, для якої прогрес не передує бажанню приємно провести час за улюбленою грою. І це не лише слова. На цьому докорінно побудована філософія нашої спільноти.

На жаль, сучасний WOW досить токсичний для казуальних гравців та новачків, адже для більшості гравців прогрес та рейтинги є цікавішими аніж задоволення від ігрового процесу, тому ціна помилки за часту це зіпсований настрій, не від не пройденого контенту, а більше від реакції сопартійців.

Щоб виключити подібний негатив та задля досягнення комфортної та дружньої атмосфери в гільдії, ми дотримуємося ряду простих правил. Можливо деякі з них, на перший погляд, здаються трішки “притрушеними”, та це дозволяє нам дотримуватися принципу “вільної гри” - грай як бажаєш, ким бажаєш, коли бажаєш. Саме тому, щоб зняти тягар відповідальності та напруги і дати нашим гравцям зростати та засвоювати контент у зручному для них темпі, ми притримуємося трьох простих правил

У гільдії забороняється:

 1. Осуджувати гравців за їх помилки.
 2. Обговорювати рівень гри інших гравців.
 3. Нав’язувати свої поради іншим гравцям.

Ми цінуємо кожного гравця та намагаємося брати у гільдійські рейди та ключі усіх охочих, навіть якщо вони ще не мають необхідних навичок чи рівня одягу. Саме тому коли стоїть вибір провайпатися на одному босі весь вечір всім разом чи пройти його окремою купкою гравців, ми завжди обираємо перше.

Кожен з нас розуміє, що такий підхід гальмує наш прогрес та розуміємо, що це задовольняє не всіх гравців, тому двічі подумайте чи близькі для вас такі цінності і чи готові ви жертвувати прогресом заради колективу та атмосфери у ньому.

З таким підходом, нам вдається підтримувати гарний клімат у нашій тепличці для природного зростання як особистого скіла, так і розбудови приємного та дружнього колективу. Саме це дозволяє нам, навіть у казуальному темпі, закривати нормал та героїк рейди, пробувати міфічну складність та закривати ключі від низького рівня і до 20+.

Наш розклад:

 • Рейд Тайм: Вівторок та Четвер 20:00 - 23:00. За бажанням іноді пролонговуємо до 00:00
 • Ачів-Трансмог-Маунт рани: П’ятниця 21:00-23:00
 • Ключі на сховище для твінів та новачків : Понеділок 20:00-24:00

Контакти:
Zergenith#2987 Battle.net
zergenith Discord
dafemia Discord
/w Zergenith
/w Chijie
/w Kailotokan
/w Restrodk
/w Ichistras

**The Ukrainian guild “ABABAGALAMAGA” is looking for new members. We are looking for polite and friendly people who would like to become a part of our community.

So, a little bit about us:

We are a casual family-type guild, where progress doesn’t precede the desire to have a good time playing our favorite game. And these aren’t just words. This is fundamentally the philosophy of our community.

Unfortunately, modern WOW is quite toxic for casual players and newcomers, because for most players, progress and rankings are more interesting than enjoying the gameplay, so the price of a mistake is often a spoiled mood, not from unplayed content, but more from the reaction of fellow players.

To prevent such negative reactions and to achieve a comfortable and friendly atmosphere in the guild, we follow a number of simple rules. Some of them may seem a little “insane” at first glance, but this allows us to adhere to the principle of “free play” - play as you wish, with whom you wish, when you wish. That’s why, in order to remove the burden of responsibility and tension and allow our players to grow and master the content at their own pace, we follow three simple rules

The guild does not allow:

 1. Condemn players for their mistakes.
 2. Discuss the level of play of other players.
 3. Impose your advice on other players.

We value every player and try to include all willing members in guild raids and dungeons, even if they lack the necessary skills or gear level. That’s why when faced with the choice of wiping on one boss all evening together or defeating it separately with a group of players, we always choose the former.

Each of us understands that such an approach slows down our progress and we understand that it doesn’t satisfy all players, so think twice whether these values ​​are close to you and whether you are willing to sacrifice progress for the sake of the collective and the atmosphere within it.

With this approach, we manage to maintain a “good climate in our guild greenhouse” for the natural growth of both personal skill and the development of a pleasant and friendly community. This allows us, even at a casual pace, to clear normal and heroic raids, try mythical difficulty, and complete dungeons ranging from low level to 20+.

Our schedule (Time is in GMT +2) :

 • Raid Time: Tuesday and Thursday 20:00 - 23:00. We sometimes extend it to 00:00 upon request
 • Achive-Transmog-Mount Wounds Friday 21:00-23:00 sometimes up to two in the morning
 • Keys to the storage for tweens and beginners Monday 20:00-24:00

Contacts:
Zergenith#2987 Battle.net
zergenith Discord
dafemia Discord
/w Zergenith
/w Chijie
/w Kailotokan
/w Restrodk
/w Ichistras

46 Likes

Нещодавно ми з’ясували що в бою з Тіндралом від однієї платформи до наступної летіти рівно один анекдот :slight_smile:

П’ятниця день жаби. Усі катаються на жабах та закликають її на Волкоросі :frog:

Кінец сезону це гарний момент для пошуку нових друзів, разом з якими можна буде пограти в новому сезоні і просто весело провести час в нашой улюбленной грі :slight_smile:

1 Like

наші двері все ще відчинені для нових друзів :slightly_smiling_face:

ходять чутки, що форма мурлока дає бонус +50% до проходження рейду :yum:

згадуємо Амірдассіль, чекаємо на пандамоніум :panda_face:

2 Likes

Церемонія офіційного закінчення Драґонфлайту, також відома як процес отриманя драконячої леги пройшла успішно. Кочуєм в Пандарію

2 Likes

прийшов час кати)

Народ має все для рекрафту. 10 працьовитих гномів з 10🤪